You are here:

NGHỊ QUYẾT THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Email In

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC (Công ty DCSC) được tổ chức vào hồi 8 giờ 00 ngày 25 tháng 4 năm 2009 tại Hội trường tầng 7, nhà số 4 ngõ Hàng Chuối 1, phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tham dự Đại hội có đại diện của 53 cổ đông, sở hữu 866.797 cổ phần, chiếm 90,8% vốn điều lệ thực góp.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008 và kết quả kinh doanh năm 2008 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng tài sản: 14.911.227.594 đồng.

a) Tài sản ngắn hạn: 13.216.792.496 đồng.

b) Tài sản dài hạn: 1.694.435.098 đồng.

2. Tổng nguồn vốn: 14.911.227.594 đồng.

3. Nợ phải trả: 4.157.320.751 đồng.

4. Vốn chủ sở hữu: 10.731.210.618 đồng.

5. Tổng doanh thu: 9.946.745.374 đồng đạt 110,5% so với kế hoạch năm.

6. Lợi nhuận trước thuế: 2.383.895.041 đồng, đạt 108,31% kế hoạch năm.

7. Lợi nhuận sau thuế: 1.820.403.597 đồng.

 

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008 như sau:

 

STT

Chỉ tiêu

Số tiền (đồng)

1

Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp

2.382.895.041

2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

562.491.444

3

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

1.820.403.597

3.1

Chi trả thù lao cho HĐQT điều hành gián tiếp Công ty (3,95%)

72.000.000

3.2

Trích Quỹ dự phòng tài chính (3%)

54.612.000

3.3

Trích Quỹ Khen thưởng (8,24%)

150.000.000

3.4

Trích Quỹ Phúc lợi (8,24%)

150.000.000

3.5

Trả cổ tức (52,13%)

949.034.000

 

Tỷ lệ chi trả cổ tức

15%/năm

3.6

Lợi nhuận để lại chưa phân phối (24,44%)

444.757.597

 Điều 3. Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và năm 2009:

1. Về tiền thù lao năm 2008 như sau:

 

STT

Chức danh

Slượng

Số tháng

Mức tiền thù lao/tháng

Tổng số tiền thù lao năm 2008

1

Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị

1

12

3.000.000

36.000.000

2

Uỷ viên Hội đồng quản trị

2

12

2.000.000

48.000.000

3

Trưởng Ban kiểm soát

1

12

2.000.000

48.000.000

4

Thành viên Ban kiểm soát

1

12

500.000

6.000.000

5

Thư ký Hội đồng quản trị

1

12

500.000

6.000.000

 

Cộng

6

 

 

108.000.000

 
(Bằng chữ: Một trăn linh tám triệu đồng chẵn)

2. Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 (điều hành gián tiếp hoạt động kinh doanh) như sau:

 

STT

Chức danh

Slượng

Số tháng

Mức tiền thù lao/tháng

Tổng số tiền thù lao năm 2009

1

Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị

1

12

3.000.000

36.000.000

2

Uỷ viên Hội đồng quản trị

1

12

2.000.000

24.000.000

3

Trưởng Ban kiểm soát

1

12

1.000.000

12.000.000

 

Cộng

3

 

 

72.000.000

 Trên cơ sở kết quả kinh doanh cuối năm 2009, sau khi có số liệu kiểm toán, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được quyết toán tiền thù lao năm 2009 theo mức do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Doanh thu: 11 tỷ đồng;

2. Chi phí: 9,5 tỷ đồng (tương ứng với doanh thu 11 tỷ đồng);

3. Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng.

Đại Hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động điều hành hoạt động kinh doanh, điều hành doanh thu và chi phí bảo đảm lợi nhuận trước thuế năm 2009 đạt 1,5 tỷ đồng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2008:

Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2008.               

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008:

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là toàn bộ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được ký tên bởi các đại diện thành viên dự họp dưới đây.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty DCSC kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

 

      TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI                               TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI                    

                    Tổ trưởng                                                         Chủ tọa                

     (Đã ký)                                                              (Đã ký)                                                              Nguyễn Đức Hoà                                         Phạm Phan Quang


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Search

Support

DCSC-Hà Nội: 04. 39722218

sudegai101
DCSC - Huế: 054.3832542

sudegai101
DCSC-HCM: 08.39330586
sudegai101

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay185
mod_vvisit_counterHôm qua106

Tiện ích

Link