You are here:

Quyết định tổt chức đại hội cổ đông 2011

Email In
QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN - DỊCH VỤ VỀ TÀI SẢN - BẤT ĐỘNG DATC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005;    

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC;    
Theo đề nghị của Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC (Công ty DCSC) thường niên năm 2011 vào ngày 16/4/2011. Địa điểm: Hội trường Công ty DCSC, số 4 ngõ Hàng Chuối 1, phố Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng Ban, Chi nhánh chức https://www.viagrasansordonnancefr.com/ năng Công ty có nhiệm vụ chuẩn bị chương trình, các văn bản tài liệu liên quan, thông báo và chốt danh sách các cổ đông tham dự Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty DCSC.

Điều 3. Điều khoản thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng Ban, Chi nhánh và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Phạm Phan Quang

 

Search

Support

DCSC-Hà Nội: 04. 39722218

sudegai101
DCSC - Huế: 054.3832542

sudegai101
DCSC-HCM: 08.39330586
sudegai101

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay221
mod_vvisit_counterHôm qua106

Tiện ích

Link