You are here:

Nghị quyết thường niên năm 2011

Email In

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC (Công ty DCSC) được tổ chức vào hồi 8 giờ 00 ngày 16 tháng 4 năm 2011 tại Hội trường tầng 6, nhà số 4 ngõ Hàng Chuối 1, phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tham dự Đại hội có đại diện của 46 cổ đông, sở hữu 877.000 cổ phần, chiếm 87.7% vốn điều lệ thực góp.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 và kết quả kinh doanh năm 2010 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng tài sản: 30.549.686.881 đồng.

a) Tài sản ngắn hạn: 28.092.127.182 đồng.

b) Tài sản dài hạn: 2.457.559.699 đồng.

2. Tổng nguồn vốn: 30.549.686.881 đồng.

3. Nợ phải trả: 17.388.857.622 đồng.

4. Vốn chủ sở hữu: 13.160.829.259 đồng.

5. Tổng doanh thu: 20.772 tỷ đồng đạt 138,5% so với kế hoạch năm.

6. Lợi nhuận trước thuế: 3.297 tỷ đồng, đạt 137,37% kế hoạch năm.

7. Lợi nhuận sau thuế: 2.473 tỷ đồng, tăng 10,45% so với thực hiện năm 2009.

 

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010 như sau:

 

STT

Chỉ tiêu

Số tiền (đồng)

1

Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp

3.297.004.249

2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

824.251.062

3

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

2.472.753.187

3.1

Chi trả thù lao cho HĐQT điều hành gián tiếp Công ty (2,9%)

72.000.000

3.2

Trích Quỹ dự phòng tài chính (2,5%)

70.753.187

3.3

Trích Quỹ Khen thưởng (8,9%)

200.000.000

3.4

3.5

Trích Quỹ Phúc lợi (12,9%)

Trích quỹ ban quản lý điều hành(HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và bộ phận giúp việc HĐQT(4,04%))

320.000.000

110.000.000

3.6

Trả cổ tức (68,7%)

 

1.700.000.000

 

 

Tỷ lệ chi trả cổ tức

17%/năm

 

 

 Điều 3. Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011:

1. Về tiền thù lao năm 2010 như sau:

 

Số TT

Chức danh

Số lượng

Số tháng

Mức tiền thù lao/tháng

Tổng số tiền thù lao năm 2008

1

Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị

1

12

3.000.000

36.000.000

2

Uỷ viên Hội đồng quản trị

1

12

2.000.000

24.000.000

3

Trưởng Ban kiểm soát

1

12

2.000.000

24.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

3

36 

 

72.000.000

 
(Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng chẵn)

2. Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 (điều hành gián tiếp hoạt động kinh doanh) như sau:

 

Số TT

Chức danh

Số lượng

Số tháng

Mức tiền thù lao/tháng

Tổng số tiền thù lao năm 2009

1

Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị

1

12

3.000.000

36.000.000

2

Uỷ viên Hội đồng quản trị

1

12

2.000.000

24.000.000

3

Trưởng Ban kiểm soát

1

12

1.000.000

12.000.000

 

Cộng

3

 

 

72.000.000

 Trên cơ sở kết quả kinh doanh cuối năm 2011, sau khi có số liệu kiểm toán, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được quyết toán tiền thù lao năm 2011 theo mức do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Doanh thu: 17,5 tỷ đồng;

2. Chi phí: 15 tỷ đồng ;

3. Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng.

Đại Hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động điều hành hoạt động kinh doanh, điều hành doanh thu và chi phí bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội cổ đông thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

- Sản xuất, buôn bán đồ uống không cồn, nước khoáng;

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;

- Dịch vụ lưu trú ngắn hạn

Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo quy định.               

Điều 6. Thông qua các Báo cáo

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của:

1. Hội đồng quản trị Công ty DCSC năm 2010.

2. Ban kiểm soát Công ty DCSC năm 2010

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là toàn bộ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được ký tên bởi các đại diện thành viên dự họp dưới đây.

 

 

      TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI                               TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI                    

                    Tổ trưởng                                                         Chủ tọa                

     (Đã ký)                                                              (Đã ký)                                                              Nguyễn Đức Hoà                                         Phạm Phan Quang

 

Search

Support

DCSC-Hà Nội: 04. 39722218

sudegai101
DCSC - Huế: 054.3832542

sudegai101
DCSC-HCM: 08.39330586
sudegai101

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay223
mod_vvisit_counterHôm qua106

Tiện ích

Link