You are here:

Nghị quyết thường niên năm 2012

Email In

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC (Công ty DCSC) được tổ chức vào hồi 8 giờ 00 ngày 05 tháng 4 năm 2011 tại Hội trường tầng 6, nhà số 4 ngõ Hàng Chuối 1, phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tham dự Đại hội có đại diện của 52 cổ đông, sở hữu 909.500 cổ phần, chiếm 90.95% vốn điều lệ thực góp.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 và kết quả kinh doanh năm 2010 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng tài sản: 22.021.155.125 đồng.

a) Tài sản ngắn hạn: 20.031.965.716 đồng.

b) Tài sản dài hạn: 1.989.189.409 đồng.

2. Tổng nguồn vốn: 22.021.155.125 đồng.

3. Nợ phải trả: 8.594.806.272 đồng.

4. Vốn chủ sở hữu: 13.426.348.853 đồng.

5. Tổng doanh thu: 25,875 tỷ đồng đạt 147,8% so với kế hoạch năm 2011, tăng 25,1% so với thực hiện năm 2010..

6. Lợi nhuận trước thuế: 3,562 tỷ đồng, đạt 142,52% kế hoạch năm 2011, tăng 8,89% so với thực hiện năm 2010.

7. Lợi nhuận sau thuế: 2,67 tỷ đồng, đạt 142,52% kế hoạch năm 2011, tăng 8,89% so với thực hiện năm 2010.

 

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 như sau:

 

STT

Chỉ tiêu

Số tiền (đồng)

1

Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp

3.562.525.450

2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

829.505.856

3

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

2.670.019.594

3.1

Chi trả thù lao cho HĐQT điều hành gián tiếp Công ty (2,7%)

72.000.000

3.2

Trích Quỹ dự phòng tài chính (2,6%)

70.000.000

3.3

Trích Quỹ Khen thưởng (10,5%)

280.000.000

3.4

3.5

Trích Quỹ Phúc lợi (13,1%)

Trích quỹ ban quản lý điều hành(HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và bộ phận giúp việc HĐQT(4,5%))

350.000.000

120.000.000

3.6

Trả cổ tức (63,7%),tỷ lệ 17%/năm.

 

1.700.000.000

 

 3.7

Lợi nhuận để lại chưa phân phối(2,9%).

78.019.594

 

 

 Điều 3. Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012:

1. Về tiền thù lao năm 2011 như sau:

 

Số TT

Chức danh

Số lượng

Số tháng

Mức tiền thù lao/tháng

Tổng số tiền thù lao năm 2011

1

Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị

1

12

3.000.000

36.000.000

2

Uỷ viên Hội đồng quản trị

1

12

2.000.000

24.000.000

3

Trưởng Ban kiểm soát

1

12

1.000.000

12.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

3

36 

 

72.000.000

 
(Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng chẵn)

2. Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 (điều hành gián tiếp hoạt động kinh doanh) như sau:

 

Số TT

Chức danh

Số lượng

Số tháng

Mức tiền thù lao/tháng

Tổng số tiền thù lao năm 2009

1

Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị

1

12

3.000.000

36.000.000

2

Uỷ viên Hội đồng quản trị

1

12

2.000.000

24.000.000

3

Trưởng Ban kiểm soát

1

12

1.000.000

12.000.000

 

Cộng

3

 

 

72.000.000

 Trên cơ sở kết quả kinh doanh cuối năm 2012, sau khi có số liệu kiểm toán, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được quyết toán tiền thù lao năm 2012 theo mức do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Doanh thu: 19,0 tỷ đồng;

2. Chi phí: 16,5 tỷ đồng ;

3. Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng.

Đại Hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động điều hành hoạt động kinh doanh, điều hành doanh thu và chi phí bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

Điều 5. Thông qua việc chấp nhận cho Công ty đầu tư dự án Khu du lịch dịch vụ tổng hợp Suối khoáng Mỹ Lâm với các nội dung chính sau:

- Vốn đầu tư của Công ty DCSC vào dự án tối đa là 6 tỷ đồng;

- Huy động thêm nguồn vốn bên ngoài dưới hình thức góp vốn đầu tư trong trường hợp phát sinh thêm nhu cầu vốn;

- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc xây dựng dự án chi tiết và kế hoạch triển khai cụ thể, trình HĐQT phê duyệt thực hiện.               

Điều 6. Thông qua các Báo cáo

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của:

1. Hội đồng quản trị Công ty DCSC năm 2011.

2. Ban kiểm soát Công ty DCSC năm 2011.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là toàn bộ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được ký tên bởi các đại diện thành viên dự họp dưới đây.

 

 

      TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI                               TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI                    

                    Tổ trưởng                                                         Chủ tọa                

     (Đã ký)                                                              (Đã ký)                                                              Nguyễn Đức Hoà                                         Phạm Phan Quang

 

Search

Support

DCSC-Hà Nội: 04. 39722218

sudegai101
DCSC - Huế: 054.3832542

sudegai101
DCSC-HCM: 08.39330586
sudegai101

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay147
mod_vvisit_counterHôm qua106

Tiện ích

Link