You are here:

Nghị quyết của hội đồng quản trị

Email In
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 V/v trả cổ tức 2012 
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN - DỊCH VỤ VỀ TÀI SẢN - BẤT ĐỘNG DATC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005;    

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 3/5/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty DCSC về thông qua báo cáo kết quả hoạt động và phân phối lợi nhuận năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013;    
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty DCSC tại tờ trình ngày 21/05/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn- Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC như sau:

1. Nội dung thanh toán: Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt.

2. Đối tượng: Cổ đông có tên trong viagrasansordonnancefr.com danh sách sở hữu cổ phần đến cuối ngày 10/06/2013.

3. Tỷ lệ(mức) trả cổ tức: 8%/cổ phần(800đồng/cổ phần).

4. Thời gian thực hiện chi trả:Ngày 30/6/2013.

5. Phương thức và địa điểm thực hiện:

a) Đối với các cổ đông có tài khoản giao dịch tại các ngân hàng(thông báo cho Công ty DCSC): thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản;

b) Đối với các cổ đông không có hoặc không thông báo tài khoản giao dịch tại các ngân hàng cho Công ty DCSC: Thực hiện thanh toàn bằng tiền mặt tại Công ty DCSC(Địa chỉ tại số 4 ngõ Hàng Chuối 1, phố Hàng Chuối, HBT, Hà Nội)

 Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Từ vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./..

.

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Phạm Phan Quang

 

Search

Support

DCSC-Hà Nội: 04. 39722218

sudegai101
DCSC - Huế: 054.3832542

sudegai101
DCSC-HCM: 08.39330586
sudegai101

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay180
mod_vvisit_counterHôm qua106

Tiện ích

Link