You are here:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2014

Email In
Hà Nội, ngày 31  tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - DỊCH VỤ VỀ

TÀI SẢN - BẤT ĐỘNG SẢN DATC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngà 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC;

Theo đê nghị của Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC(Công ty DCSC) thường niên năm 2014 vào ngày 18 tháng 4 năm 2014.

 Địa điểm: Hội trường  Công ty DCSC, số 4 ngõ Hàng Chuối 1, phố Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điều 2. Căn cứ kế hohch tổ chức Đại hội, Hội đgng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban, Chi nhánh chức năng Công ty có nhiệ vụ chuẩn bị chương trì , các văn bản tài liệu liên quan, thông báo và chốt danh sáhh các cổ đông tham dự Đii hội theo quy định của Điều lệ Công ty DCSC

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kỹ. Các ông(bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng ban, Chi nháhh và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

 

Phạm Phan Quang

 

Search

Support

DCSC-Hà Nội: 04. 39722218

sudegai101
DCSC - Huế: 054.3832542

sudegai101
DCSC-HCM: 08.39330586
sudegai101

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay190
mod_vvisit_counterHôm qua106

Tiện ích

Link