You are here:

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Email In

 

 

CÔNG TY MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

CÔNG TY CP TƯ VẤN - DỊCH VỤ VỀ TÀI SẢN-BẤT ĐỘNG SẢN DATC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - DỊCH VỤ VỀ TÀI SẢN - BẤT ĐỘNG SẢN DATC

 

 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về tài sản -  bất động sản DATC (Công ty DCSC);

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2014 tại Hội trường nhà số 4 ngõ Hàng Chuối 1, phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Công ty DCSC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 do ông Phạm Phan Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ toạ Đại hội chủ trì.

          Thành phần tham dự:

          1. Ông: Phạm Phan Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ toạ Đại hội;

          2. Ông: Đinh Quang Vũ - Uỷ viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;

          3. Ông: Nguyễn Huy Lập - Uỷ viên Hội đồng quản trị;

          4. Các ông, bà cổ đông của Công ty DCSC và khách mời;

          5. Ông Nguyễn Đức Hoà, ông Nguyễn Hữu Tấn - Thư ký cuộc họp.

          Trước khi tiến hành thảo luận từng vấn đề, ông Phạm Phan Quang tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 90,95% cổ phần có quyền biểu quyết (vốn điều lệ Công ty là 10.000.000.000 đồng).

NỘI DUNG CUỘC HỌP

          Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:

          - Giới thiệu Đoàn chủ tịch bao gồm: Ông Phạm Phan Quang, ông Đinh Quang Vũ, ông Nguyễn Huy Lập, do ông Phạm Phan Quang là Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông.

          - Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu Tổ Thư ký Đại hội bao gồm: ông Nguyễn Đức Hoà - Tổ trưởng, ông Nguyễn Hữu Tấn - tổ viên; Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Vũ Minh Hải - tổ trưởng, các tổ viên: ông Kiều TuấnAnh, bà Phạm Thị Nhung, bà Nguyễn Thị Thanh Liễu; Tổ kiểm phiếu bao gồm: ông Phan Minh Tuấn - Tổ trưởng, các tổ viên: ông Kiều TuấnAnh, bà Phạm Thị Nhung, bà Nguyễn Thị Thanh Liễu.

          Đại hội thống nhất thông qua bằng giơ phiếu biểu quyết.

          - Ông Nguyễn Đức Hoà (Phó Giám đốc Công ty) thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

- Ông Đinh Quang Vũ (Giám đốc Công ty) trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2014 của Công ty.

- Ông Nguyễn Huy Lập (Uỷ viên Hội đồng quản trị) trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và chương trình công tác trọng tâm năm 2014.

- Ông Phan Minh Tuấn(Ủy viên Ban Kiểm soát) trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

- Bà Vũ Thị Kim Oanh( Kế toán trưởng Công ty) trình bày Nội dung xin ý kiến biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Đại hội đã bỏ phiếu thông qua 8 nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Kết quả cụ thể như sau:             

1. Số Tờ phiếu phát ra: 53 Tờ phiếu (53 cổ đông), tương ứng: 918.000 cổ phần (01 cổ phần tương ứng 01 quyền biểu quyết)

2. Số Tờ phiếu thu về: 53 Tờ phiếu, tương ứng 918.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Kết quả cụ thể đối với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết:

+ Nội dung 1: Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán.

a) Số quyền biểu quyết đồng ý: 918.000, chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

b) Số quyền biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

c) Số quyền biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

d) Số quyền biểu quyết không biểu quyết (không thu được về), không hợp lệ: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Nội dung 2: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.

a) Số quyền biểu quyết đồng ý: 918.000, chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

b) Số quyền biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

c) Số quyền biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội).

d) Số quyền biểu quyết không biểu quyết (không thu được về), không hợp lệ: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội).

+ Nội dung 3: Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi thù lao năm 2014.

a) Số quyền biểu quyết đồng ý: 918.000, chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

b) Số quyền biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

c) Số quyền biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

d) Số quyền biểu quyết không biểu quyết (không thu được về), không hợp lệ: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Nội dung 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2014.

a) Số quyền biểu quyết đồng ý: 918.000, chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

b) Số quyền biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

c) Số quyền biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

d) Số quyền biểu quyết không biểu quyết (không thu được về), không hợp lệ: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Nội dung 5: Báo cáo của ban Kiểm soát.

a) Số quyền biểu quyết đồng ý: 918.000, chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

b) Số quyền biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

c) Số quyền biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

d) Số quyền biểu quyết không biểu quyết (không thu được về), không hợp lệ: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Nội dung 6: Báo cáo của HĐQT:

a) Số quyền biểu quyết đồng ý: 918.000, chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

b) Số quyền biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

c) Số quyền biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

d) Số quyền biểu quyết không biểu quyết (không thu được về), không hợp lệ: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Nội dung 7: Bầu bổ sung  ủy viên Hội đồng Quản trị - Ông Nguyễn Việt Hảo:

a) Số quyền biểu quyết đồng ý: 918.000, chiếm 99,72% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

b) Số quyền biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

c) Số quyền biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội).

d) Số quyền biểu quyết không biểu quyết (không thu được về), không hợp lệ: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội). 

+ Nội dung 8: Sửa khoản 1 điuu 24 Điều lệ Công ty: Nâng số thành viên HĐQT từ 3 lên tối đa là 4 người.

a) Số quyền biểu quyết đồng ý: 918.000, chiếm 99,72% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

b) Số quyền biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

c) Số quyền biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội).

d) Số quyền biểu quyết không biểu quyết (không thu được về), không hợp lệ: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Được sự nhất trí của số cổ đông đại diện cho trên 65% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty DCSC thống nhất thông qua Nghị quyết về phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động và phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty DCSC.

Biên bản được thông qua với sự nhất trí của Đại hội đồng cổ đông và được ký tên bởi các đại diện thành viên dự họp dưới đây./.

 

 

TM. Tổ Thư ký

 

 

Nguyễn Đức Hoà

 

 

Chủ toạ Đại hội

 

 

Phạm Phan Quang

ĐOÀN CHỦ TỊCH  - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Uỷ viên HĐQT

Uỷ viên HĐQT

 

 

Phạm Phan Quang

 

 

Đinh Quang Vũ

 

 

Nguyễn Huy Lập

       

 

 

 

Search

Support

DCSC-Hà Nội: 04. 39722218

sudegai101
DCSC - Huế: 054.3832542

sudegai101
DCSC-HCM: 08.39330586
sudegai101

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay220
mod_vvisit_counterHôm qua106

Tiện ích

Link