You are here:

NGHỊ QUYẾT THƯỜNG NIÊN 2014

Email In

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC (Công ty DCSC) được tổ chức vào hồi 8 giờ 00 ngày 18 tháng 4 năm 2014 tại Hội trường tầng 6, nhà số 4 ngõ Hàng Chuối 1, phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tham dự Đại hội có đại diện của 53 cổ đông, sở hữu 918.000 cổ phần, chiếm 91.8% vốn điều lệ thực góp.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 và kết quả kinh doanh năm 2010 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng tài sản: 26.701.559.546 đồng.

a) Tài sản ngắn hạn: 18.265.641.255 đồng.

b) Tài sản dài hạn: 8.435.918.291 đồng.

2. Tổng nguồn vốn: 26.701.559.546 đồng.

3. Nợ phải trả: 12.966.269.594 đồng.

4. Vốn chủ sở hữu: 13.735.289.952 đồng.

5. Tổng doanh thu: 19.722.971.200 đồng đạt 116% so với kế hoạch năm 2013, giảm  12,3% so với thực hiện năm 2012..

6. Lợi nhuận trước thuế: 1.716.749.293 đồng, đạt 114% kế hoạch năm 2013, giảm 11% so với thực hiện năm 2012.

7. Lợi nhuận sau thuế: 1.250.061.970 đồng, giảm 13% so với thực hiện năm 2012.

 

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 như sau:

 

STT

Chỉ tiêu

Số tiền (đồng)

1

Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp

1.716.749.293

2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

466.687.323

3

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

1.250.061.970

4

Lợi nhuận sau thuế được phân phối

1.250.061.970

4.1

Trả cổ tức. tỷ lệ 17%

700.000.000

4.2

Chi trả thù lao cho HĐQT, ban KS điều hành gián tiếp Công ty

72.000.000

4.3

4.4

Trích lập Quỹ dự phòng tài chính

Tríhh quỹ Khen thuong phúc lợi

20.000.000

200.000.000

4.5

Quỹ đầu tư phát triển

 

208.061.970 

 4.6

Trich quỹ ban quản lý điều hành

50.000.000

 

 

 Điều 3. Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014:

1. Về tiền thù lao năm 2013 như sau:

 

Số TT

Chức danh

Số lượng

Số tháng

Mức tiền thù lao/tháng

Tổng số tiền thù lao năm 2013

1

Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị

1

12

3.000.000

36.000.000

2

Uỷ viên Hội đồng quản trị

1

12

2.000.000

24.000.000

3

Trưởng Ban kiểm soát

1

12

1.000.000

12.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

3

36 

 

72.000.000

 
(Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng chẵn)

2. Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 (điều hành gián tiếp hoạt động kinh doanh) như sau:

 

Số TT

Chức danh

Số lượng

Số tháng

Mức tiền thù lao/tháng

Tổng số tiền thù lao năm 2009

1

Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị

1

12

3.000.000

36.000.000

2

Uỷ viên Hội đồng quản trị

2

12

2.000.000

48.000.000

3

Trưởng Ban kiểm soát

1

12

1.000.000

12.000.000

 

Cộng

3

 

 

96.000.000

 Trên cơ sở kết quả kinh doanh cuối năm 2014, sau khi có số liệu kiểm toán, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được quyết toán tiền thù lao năm 2014 theo mức do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Doanh thu: 17,0 tỷ đồng;

2. Chi phí: 15,5 tỷ đồng ;

3. Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng.

Đại Hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động điều hành hoạt động kinh doanh, điều hành doanh thu và chi phí bảo đảm hiệu quả kinh doanh.        

Điều 5. Thông qua các Báo cáo

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của:

1. Hội đồng quản trị Công ty DCSC năm 2013.

2. Ban kiểm soát Công ty DCSC năm 2013.

Điều 6: Thông qua nội dung:

Thông qua nội dung: Sửa khoản 1 điều 24 Điều lệ Công ty; Nâng số thanh viên Hội đồng quản trị từ 3 lên thành tối đa 4 người

Điều 7: Thông qua nội dung: Bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018: Ông Nguyễn Việt Hảo

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là toàn bộ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được ký tên bởi các đại diện thành viên dự họp dưới đây.

 

 

      TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI                               TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI                    

                    Tổ trưởng                                                         Chủ tọa                

     (Đã ký)                                                              (Đã ký)                                                              Nguyễn Đức Hoà                                         Phạm Phan Quang

 

Search

Support

DCSC-Hà Nội: 04. 39722218

sudegai101
DCSC - Huế: 054.3832542

sudegai101
DCSC-HCM: 08.39330586
sudegai101

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay222
mod_vvisit_counterHôm qua106

Tiện ích

Link