You are here:

quyết định tổ chức đại hội đồng cổ đông 2015

Email In
Hà Nội, ngày 17  tháng 4  năm 2014
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn-Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC 

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/4/2015:

Điều 1. Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC, như sau:

- Thời gian đại hội: 8 giờ 30 ngày 11/5/2015.

- Địa điểm: Tòa nhà Sông Hồng, số 2 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Đối tượng tham gia: Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần Công ty DCSC đến cuối ngày 20/4/2015.

- Mỗi cổ phần (10.000 đồng/ cổ phần) được 1 phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Nội dung chủ yếu tại Đại hội:

+ Thông qua báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh 2014.

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2014.

+ Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh 2015.

+ Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2014.

+ Sửa điều lệ Công ty với nội dung nâng số thành viên Hội đồng quản trị từ 4 lên 5 người và một số nội dung liên quan đến sự thay đổi chủ sở hữu vốn của công ty.

+ Miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đề nghị của cổ đông lớn DATC

+ Nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Giao cho ban Giám đốc xây dựng nội dung chương trình chi tiết, chuẩn bị tài liệu để báo cáo HĐQT tại cuộc họp trù bị cho Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành thuận lợi, đúng kế hoạch.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban, Chi nhánh và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Phan Quang

 

Search

Support

DCSC-Hà Nội: 04. 39722218

sudegai101
DCSC - Huế: 054.3832542

sudegai101
DCSC-HCM: 08.39330586
sudegai101

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay224
mod_vvisit_counterHôm qua106

Tiện ích

Link