You are here:

Hoạt động DCSC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Mã Số: 021/TĐG

Cấp lần đầu, ngày 19 tháng 8 năm 2015


 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 89/2013 ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC.

CHỨNG NHẬN:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - DỊCH VỤ VỀ TÀI SẢN - BẤT ĐỘNG SẢN DATC.

2. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: DATC CONSULTATION - SERVICE FOR PROPERTY - REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY.

3. Tên doanh nghiệp viết tắt: DCSC.,JSC

4. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sông Hồng, số 02 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam.

5. Số điện thoại: 04.39722218                         FAX: 04.39722217

6. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Đinh Quang Vũ                            Giới tính: Nam

Sinh ngày: 24/8/1957                                    Chức vụ: Tổng Giám đốc

Số CMND: 010411848 cấp ngày 12/6/2001

Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Thẻ thẩm định viên về giá số: 06161 cấp ngày 13/01/2009.

7. Lãnh đạo doanh nghiệp được ủy quyền phụ trách toàn bộ lĩnh vực thẩm định giá của doanh nghiệp: không.

8. Các chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá:

a) Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá 1: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DTAC tại Huế.

Trụ sở chi nhánh: số 22 đường Tô Hữu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 054.832.542                           FAX: Không

Được thực hiện toàn bộ hoạt động thẩm định giá.

Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên: Vũ Minh Hải                                Giới tính: Nam

Sinh ngày: 09/4/1978                                  Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

Số CMND: 011914995 cấp ngày 28/2/2011

Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Thẻ thẩm định viên về giá số: I05013 cấp ngày 13/1/2009.

b) Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá 2: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DTAC tại Đà Nẵng.

Trụ sở chi nhánh: số 150 Ông Ích Nghiêm, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Số điện thoại: Không                           FAX: Không

Được thực hiện toàn bộ hoạt động thẩm định giá.

Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên: Phạm Minh Tuấn                                Giới tính: Nam

Sinh ngày: 05/5/1957                                  Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

Số CMND: 200186994 cấp ngày 17/6/2004

Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng

Thẻ thẩm định viên về giá số: 06158 cấp ngày 13/1/2009.

c) Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá 3: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DTAC tại TP. Hồ Chí Minh.

Trụ sở chi nhánh: số 35 Trần Quốc Toản, phường 08, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 0986909966                           FAX: Không

Được thực hiện toàn bộ hoạt động thẩm định giá.

Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên: Trần Ngọc Linh                                Giới tính: Nam

Sinh ngày: 07/11/1979                                  Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

Số CMND: 025833876 cấp ngày 6/9/2014

Nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh

Thẻ thẩm định viên về giá số: III06109 cấp ngày 30/10/2008.

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

theo quy định tại Luật giá ngày 20/6/2012 và Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

Giấy chứng nhận này được lập thành 02 bản gốc; 01 bản cấp cho Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC; 01 bản lưu tại Bộ Tài Chính

Ngày 19/8/2015

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

 

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

 

   

quyết định tổ chức đại hội đồng cổ đông 2015

Hà Nội, ngày 17  tháng 4  năm 2014
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn-Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC 

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/4/2015:

Điều 1. Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC, như sau:

- Thời gian đại hội: 8 giờ 30 ngày 11/5/2015.

- Địa điểm: Tòa nhà Sông Hồng, số 2 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Đối tượng tham gia: Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần Công ty DCSC đến cuối ngày 20/4/2015.

- Mỗi cổ phần (10.000 đồng/ cổ phần) được 1 phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Nội dung chủ yếu tại Đại hội:

+ Thông qua báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh 2014.

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2014.

+ Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh 2015.

+ Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2014.

+ Sửa điều lệ Công ty với nội dung nâng số thành viên Hội đồng quản trị từ 4 lên 5 người và một số nội dung liên quan đến sự thay đổi chủ sở hữu vốn của công ty.

+ Miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đề nghị của cổ đông lớn DATC

+ Nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Giao cho ban Giám đốc xây dựng nội dung chương trình chi tiết, chuẩn bị tài liệu để báo cáo HĐQT tại cuộc họp trù bị cho Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành thuận lợi, đúng kế hoạch.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban, Chi nhánh và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Phan Quang

   

Thông báo trả cổ tức 2013

Hà nội, ngày 28 tháng 7 năm 2014
kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn  - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC.
Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty DCSC về thông báo kết quả hoạt động và phân phối lợi nhuận 2013, kế hoạch 2014;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐQT ngày 21/7/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về trả cổ tức năm 2013;
Công ty Cổ phần Tư vấn  - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC(sau đây gọi là Công ty DCSC) thông báo trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông hiện hữu như sau:

 1. Nội dung thanh toán: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.

2. Đối tượng: Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần đến cuối ngày 31/7/2014.

3. Tỷ lệ(mức) trả cổ tức: 7%/cổ phần(700đồng/cổ phần).

4. Thời gian thực hiện chi trả:Ngày 15/8/2014.

5. Phương thức và địa điểm thực hiện:

a) Đối với các cổ đông có tài khoản giao dịch tại các ngân hàng:Đề nghị thông báo cho Công ty DCSC trước ngày 10/8/2014 để thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản;

b) Đối với các cổ đông không có hoặc không thông báo tài khoản giao dịch tại các ngân hàng cho Công ty DCSC: Thực hiện thanh toàn bằng tiền mặt tại Công ty DCSC(Địa chỉ tại Tòa nhà Sông Hồng, số 2 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Liên hệ trực tiếp theo số máy 04.39728489

.

 

Tổng giám đốc

(Đã ký)

Đinh Quang Vũ

   

Nghị quyết của hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 V/v trả cổ tức 2013 
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN - DỊCH VỤ VỀ TÀI SẢN - BẤT ĐỘNG DATC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005;    

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty DCSC về viagrasansordonnancefr.com thông qua báo cáo kết quả hoạt động và phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014;    
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty DCSC tại tờ trình ngày 10/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn- Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC như sau:

1. Nội dung thanh toán: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.

2. Đối tượng: Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần đến cuối ngày 31/7/2014.

3. Tỷ lệ(mức) trả cổ tức: 7%/cổ phần(700đồng/cổ phần).

4. Thời gian thực hiện chi trả:Ngày 15/8/2014.

5. Phương thức và địa điểm thực hiện:

a) Đối với các cổ đông có tài khoản giao dịch tại các ngân hàng(thông báo cho Công ty DCSC): thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản;

b) Đối với các cổ đông không có hoặc không thông báo tài khoản giao dịch tại các ngân hàng cho Công ty DCSC: Thực hiện thanh toàn bằng tiền mặt tại Công ty DCSC(Địa chỉ tại Tòa nhà Sông Hồng, số 2 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Từ vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./..

.

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Phạm Phan Quang

   

Search

Support

DCSC-Hà Nội: 04. 39722218

sudegai101
DCSC - Huế: 054.3832542

sudegai101
DCSC-HCM: 08.39330586
sudegai101

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay216
mod_vvisit_counterHôm qua106

Tiện ích

Link